Sprawdź także
Jump Planet
Honorujemy

Regulamin

1. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w korzystaniu z usług sieci klubów Jump Planet Gym.

2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Jump Planet Gym.

3. Jump Planet Gym świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Jump Planet Gym.

5. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

6. Jump Planet Gym zarządzane są przez: Planet Jump Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Bronisławy 42/1, 93-308 Łódź, KRS:0000683425, NIP: 9820378587, REGON: 367583632, zwaną dalej Administratorem.

7. Administrator prowadzi kluby w różnych lokalizacjach, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej www.jumpplanetgym.pl

8. Warunkiem korzystania z usług Jump Planet Gym jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W razie braku akceptacji zasad regulaminu klient proszony jest o opuszczenie terenu Jump Planet Gym. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Jump Planet Gym oraz w każdym Klubie stacjonarnie.

 

2. Słownik pojęć:

1. Administrator: zarządzający klubami Jump Planet Gym: spółka Planet Jump Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Bronisławy 42/1, 93-308 Łódź, KRS: 0000683425, NIP: 9820378587, REGON: 367583632, kapitał zakładowy: 90.000,00 zł,

2. Klub- Jump Planet Gym, zarządzany przez Administratora

3. Członek Klubu/Klubowicz- każda osoba korzystająca z usług Jump Planet Gym, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie, na podstawie zawartej umowy.

4. Umowa- umowa o korzystanie z usług klubu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem karnetu i aktualnym cennikiem.

5. Opłata wpisowa- jednorazowa opłata wpisowa pobierana za przyjęcie osoby w poczet Członków Klubu oraz wydanie GYMkarnetu, ustalona w wysokości wynikającej z aktualnego cennika. Opłata nie podlega zwrotowi. Cennik może określać wysokość opłaty również na poziomie 0 zł.

6. GYMkarnet- imienna karta magnetyczna, wydawana po uiszczeniu opłaty wpisowej oraz zarejestrowaniu Klubowicza. Stanowi potwierdzenie członkostwa w Klubie oraz formę identyfikacji Klubowicza. Na karcie zapisane zostaną karnety zakupione przez Klubowicza.

7. Personel Klubu- trenerzy, osoby na recepcji oraz inne osoby będące pracownikami Administratora (na jakiejkolwiek podstawie prawnej).

 

3. Członkostwo w Klubie

1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Jump Planet Gym („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) nabywa karnet umożliwiający korzystanie z usług Jump Planet Gym (przy czym aktualne lokalizacje są dostępne na stronie www. zakupiony karnet dotyczy wybranej lokalizacji (Klubu).

2. Do korzystania z usług Jump Planet Gym wymagane jest założenie konta w jednym z klubów fitness należących do Klubu oraz podpisania oświadczenia o otrzymaniu i akceptacji regulaminu i klauzuli informacyjnej oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Potwierdzeniem członkostwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz otrzymanie przez Klubowicza karty magnetycznej i podpisanie jej przez Klubowicza. Złożenie formularza rejestracyjnego jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny pod adresem www.jumpplanetgym.pl oraz w recepcji Klubu. (Formularz zawiera stosowne oświadczenie). W razie braku akceptacji niniejszego regulaminu, korzystanie z usług Jump Planet Gym jest niemożliwe.

3. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona i która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.

4. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet). Karta musi być podpisana przez Klubowicza. Personel klubu ma prawo do poproszenia o okazanie ważnej karty członkowskiej przed każdorazowym wejściem na teren Klubu oraz do weryfikacji danych zawartych na karcie z dokumentem tożsamości.

5. Karta oraz przypisany do niej karnet jest w każdym przypadku imienna, nie ma możliwości przekazania karty innej osobie.

 

4.  Ogólne warunki korzystania z oferty Klubu

1. Klub zapewnia Klubowiczowi możliwość odbywania treningu na siłowni, uczestniczenia w zajęciach grupowych, treningu z trenerem osobistym oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu.

2. W razie nieznajomości zasad korzystania z jakichkolwiek urządzeń, znajdujących się w Klubie, należy każdorazowo poprosić o pomoc personel klubu, który zawsze służyć będzie radą. W razie braku, w danym czasie, możliwości zasięgnięcia pomocy personelu, należy powstrzymać się od korzystania z urządzenia, którego sposób użytkowania budzi wątpliwość.

3. Każdy Klubowicz powinien wykonywać ćwiczenia z uwzględnieniem swojego aktualnego stanu zdrowia. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza, a nie są wyłącznie zawinione przez Klub.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera i powstrzymać się od uczestnictwa w treningu/zajęciach.

5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.

6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:

a. gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom oraz porządkowi w Klubie,
b. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,

c. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu, a Klubowicz nie stosuje się do wskazań personelu.

7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za zawinione szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom lub podmiotom trzecim.

8. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. Na żądanie Klubowicza jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej, nie będą zaś podlegały obrotowi handlowemu. Jednocześnie zabrania się Klubowiczom fotografowania oraz filmowania wewnątrz Klubu w celach komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

9. Na terenie Klubu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlu towarami lub usługami, bez uzyskania, uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

10. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do Klubu jakichkolwiek urządzeń, narzędzi czy też materiałów niebezpiecznych, natomiast na hali ćwiczeń obowiązuje ponadto zakaz wnoszenia gorących napojów, pożywienia oraz opakowań szklanych.

11. W przypadku organizowania przez Klub zajęć sportowo rekreacyjnych w plenerze (ćwiczenia w plenerze) odpowiedzialność Klubu ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej Klubu oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń instruktora Klubu. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Klubu za szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych, niefortunnych upadków Klubowiczów, szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Uczestnik imprezy plenerowej ma obowiązek indywidualnego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, chyba, że Klub postanowi inaczej.

 

5. Godziny otwarcia

1. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej www.

2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.

3. Członkowie Klubu obowiązani są do zakończenia ćwiczeń najpóźniej na 15 minut przed godziną zamknięcia Klubu oraz opuścić Klub najpóźniej o godzinie zamknięcia.

4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu. W razie całkowitego braku możliwości korzystania z usług klubu, Klubowicze będą uzyskiwać rekompensatę proporcjonalnie do okresu niemożności korzystania z usług w stosunku do czasu trwania zawartej umowy.

 

6. Rodzaje umów/ karnetów na świadczenie usług

1. GYMkarnet OPEN- karnet umożliwiający do nielimitowanych wejść do Klubu, wraz z uprawnieniem do korzystania ze wszystkich świadczonych usług (za wyjątkiem usług dodatkowo płatnych takich jak treningi personalne), przez cały okres jego obowiązywania, w godzinach otwarcia Klubu. Karnet jest ważny przez okres 31 dni od daty zakupu, po dokonaniu całkowitej płatności.

2. GYMkarnet OPEN do 16- karnet umożlwiający do nielimitowanych wejść do Klubu, wraz z uprawnieniem do korzystania do korzystania ze wszystkich świadczonych usług (za wyjątkiem usług dodatkowo płatnych takich jaki treningi personalne), przez okres jego obowiązywania w godzinach między 7 a 16. Karnet jest ważny przez okres 31 dni od daty zakupu, po dokonaniu całkowitej płatności.

3. GYMkarnet 4-pack- karnet uprawniający do 4 jednorazowych wejść do Klubu, w dowolnym czasie w trakcie jego obowiązywania. Karnet jest ważny przez okres 31 dni od daty zakupu, po dokonaniu całkowitej płatności.

4. GYMkarnet 8-pack- karnet uprawniający do 8 jednorazowych wejść do Klubu, w dowolnym czasie w trakcie jego obowiązywania. Karnet jest ważny przez okres 31 dni od daty zakupu, po dokonaniu całkowitej płatności.

5. GYMkarnet student/senior- karnet uprawniający do nielimitowanych wejść do Klubu, wraz z uprawnieniem do korzystania ze wszystkich świadczonych usług (za wyjątkiem usług dodatkowo płatnych takich jak treningi personalne), przez cały okres jego obowiązywania, w godzinach otwarcia Klubu. Karnet jest ważny przez okres 31 dni od daty zakupu, po dokonaniu całkowitej płatności. Karnet jest przeznaczony wyłącznie dla studentów w wieku do 26 roku życia oraz seniorów po ukończeniu 60 roku życia. Do zakupu karnetu konieczne jest okazanie dokumentu, potwierdzającego spełnienie wymogów.

6. GYMOne- jest to bilet uprawniający do jednorazowego wejścia i skorzystania z usług Klubu (za wyjątkiem usług dodatkowo płatnych takich jaki treningi personalne).

7. Klub może honorować karty sportowe oraz zniżkowe takie jak Multisport, Ok System, Fit Sport, Fit Profit, Karta Dużej Rodziny. Na stronie internetowej widnieje aktualna lista kart, które honorowane są przez Klub oraz zasad i zniżek jakie się z tym wiążą. W razie zamiaru skorzystania z danej karty, gość powinien posiadać ważną kartę oraz dokument tożsamości pozwalający na identyfikację oraz okazać te dokumenty personelowi Klubu.

8. Karnety zakupione w Klubie nie podlegają zwrotowi, chyba że Klubowicz nie może skorzystać z usługi z przyczyn leżących po stronie Klubu.

 

7. Zachowanie

1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.

2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu oraz przestrzegania zasad regulaminu.

3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.

5. Słuchanie innej muzyki niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego, głośniki bezprzewodowej lub jakiejkolwiek inne urządzenia. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum oraz prowadzone w sposób kulturalny i nie utrudniający ćwiczeń innym Klubowiczom.  

6. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub uporczywe naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu Jump Planet Gym.

W sytuacji powyższej Klub ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Opłata za miesiąc, w którym doszło wykluczenia Klubowicza nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna).

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.

7. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

 

8. Postępowanie ze sprzętem

1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Hantle oraz sztangi muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli, sztang ani sprzętu żadnego innego rodzaju z wysokości.

3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.

4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.

5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.

6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi Klubu.

 

9. Odzież

1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.

2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.

3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.

4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

 

10.  Treningi Personalne

1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy będący częścią personelu Jump Planet Gym lub osoby posiadające na to pisemną zgodę Administratora.

2. Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem Jump Planet Gym oraz która uiści dodatkową opłatę za trening personalny, zgodną z aktualnym cennikiem.

3. Jump Planet Gym nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.

4. Integralną częścią Treningu personalnego jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.

5. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwskazaniach zdrowotnych.

6. Trener Jump Planet Gym po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.

7. Zestawienie rodzajów treningów dostępne jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu. Podlega ono okresowym zmianom.

8. Zakupione Treningi Personalne nie podlegają zwrotowi, chyba że brak możliwości skorzystania z nich wynika z winy Klubu.

9. Klubowicz może scedować zakupione treningi personalne innej osobie, pod warunkiem, że jest aktywnym Klubowiczem Jump Planet Gym.

10. Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, u którego Klubowicz ma wykupione treningi personalne, Jump Planet Gym zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.

12. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Planet Jump Sp. z o.o. ma prawo do obciążenia Klubowicza karą umowną w wysokości 500 zł oraz wykluczenia z członkostwa w Klubie.

 

11. Zajęcia Grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem Jump Planet Gym.

2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać w Recepcji Klubu, osobiście oraz telefoniczne.

4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W razie dwukrotnego nieprzybycia na zajęcia, na które Klubowicz był zapisany, Klub ma prawo do zablokowania możliwości dokonywania rezerwacji na zajęcia przez okres 14 dni.

5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.

6. Zajęcia grupowe nie odbywają się, jeśli liczba osób zapisanych na te zajęcia co najmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem jest mniejsza niż 5. 

7. Klubowicze chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

8. Klub ma prawo do zmiany grafików zajęć o czym poinformuje na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.

 

12.  Rodzina, przyjaciele i dzieci

1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.

2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.

3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefach ogólnodostępnych nie zaś na hali ćwiczeń.

4. Klub może zorganizować zajęcia sportowo – rekreacyjne o charakterze zabawy dla dzieci w wieku od lat 5 do 16. Pod nadzorem instruktora. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęcia jest pisemna zgoda opiekuna na uczestnictwo w zajęciach oraz poniesienie opłaty. Szczegóły zajęć z dziećmi dostępne będą w recepcji klubu, w którym organizowane są ww. zajęcia.

 

13. Środki odurzające, doping itp.

1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Jump Planet Gym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków oraz wszystkich innych zakazanych substancji, w tym tzw. dopingu.

Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.

Obowiązuje również zakaz przychodzenia do Klubu w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, osoby znajdujące się w takim stanie zostaną wyproszone z Klubu.

2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.

 

14. Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione

1. Szafki są własnością Klubu i podlegają użyczeniu Klubowiczom, na czas korzystania z usług. Klubowicze mają obowiązek zadbania o właściwe przechowywanie swoich rzeczy w szafkach oraz zabezpieczenie ich kłódką. Szafki muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Pozostawienie kłódki uniemożliwiającej otwarcie szafki na dłużej niż 24 godziny skutkować będzie przecięciem kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zostaną zutylizowane lub w przypadku rzeczy wartościowych oddane do biura rzeczy znalezionych.

2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.

3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu, za wyjątkiem zdarzeń wyłącznie przez Klub zawinionych. Niezależnie od powyższego Klub czyni starania w celu jak najlepszego zabezpieczenia mienia Klubowiczów. Jednocześnie zaleca się niewnoszenie na teren Klubu wartościowych rzeczy pozostawianych bez opieki.

 

15. Płatności

1. Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówki albo za pomocą karty płatniczej lub przelewem.

2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.jumpplanetgym.pl i w recepcji klubu. Skorzystanie z usług Klubu uzależnione jest od uiszczenia określonej opłaty.

3. Dodatkowe opłaty są naliczane w następującej wysokości:  Do oceny kwoty:
a. 10 PLN za wyrobienie duplikatu magnetycznej karty członkowskiej.

4. W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich postanowień Regulaminu Klubu, mogą zostać nałożone następujące opłaty:
a. 250 PLN za udostępnienie karnetu osobom trzecim.
b. 100 PLN za trenowanie bez ważnego karnetu.

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdym czasie, jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na ceny usług już zakupionych oraz opłaconych.

 

16. Reklamacje

1. Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Jump Planet Gym na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu.

2. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz przedstawić i opisać swoje zastrzeżenia do poziomu świadczonych usług.

3. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

17. Zmiany regulaminu

Klub Jump Planet Gym zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.

 

18.  Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami

1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z podaniem danych osobowych koniecznych do realizowania usługi przez Klub. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez tego niemożliwym jest korzystanie z usług Klubu.

2. Klub, celem wykonania usługi wymaga podania przez takich danych jak m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, oraz ewentualnie adres zamieszkania, oraz w razie potrzeby informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych,  znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart magnetycznych. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. 

4. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klubowicza w ramach rejestracji oraz danych jest Planet Jump Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Bronisławy 42/1, 93-308 Łódź, KRS:0000683425, NIP: 9820378587, REGON: 367583632,

5. Planet Jump sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klubowicza w celu umożliwienia korzystania z Klubu, a także na potrzeby marketingu (w zależności od wyrażonej zgody), zapewnienia bezpieczeństwa Klubowiczom oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

6. Każdy Klubowicz ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę rejestracji klienta. Ponadto każdy Klubowicz ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

7. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Klauzula informacyjna RODO

Zasady korzystania z kart

Multisport:

Posiadacze kart Multisport Plus, Multisport Classic, MultiActive – jednorazowe wejście do siłowni – rejestracja wejścia poprzez aplikację MultiSport.

FitProfit & FitSport:

Jednorazowe wejście do siłowni – raz w ciągu dnia – obowiązkowy wpis do Rejestru Wizyt Vanitystyle.

Medicover Sport:

Posiadacze MULTIPAKIETU – jednorazowa usługa open (elektroniczna weryfikacja uprawnień).

scroll up